Cameratoezicht

Waar en waarom

Videoregistratie en cameratoezicht zet Reddingsbrigade Veluwemeer in voor:
het beschermen van de eigendommen van de organisatie en medewerkers.

  1. het bewaken van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, gebruikers en bezoekers van de locatie
  2. beveiliging van de toegang tot de locatie gedurende 24 uur per dag
  3. de preventieve werking die van camera’s uitgaat
  4. het kunnen terughalen van beelden en incidenten t.b.v. onderzoek.

Het betreft alleen beelden, er is geen sprake van geluidsopnamen. Waar andere, minder op de privacy van betrokkenen inbreuk makende, middelen mogelijk zijn om deze doelen te bereiken, maakt de Reddingsbrigade daar gebruik van.

Er is geen videoregistratie/cameratoezicht op de werkplek.
Er is geen videoregistratie/cameratoezicht via verborgen camera’s. 
 

Waar camera’s opgehangen mogen worden?
In de door de Reddingsbrigade gebruikte ruimtes en locatie.
Waar beeldschermen opgehangen mogen worden?
De beeldschermen waar de actuele camerabeelden op te zien zijn, staan in de CP en verblijfsruimte op een plek waar de medewerkers goed zicht op de schermen hebben. Als het uit preventief oogpunt noodzakelijk is, kunnen ook bezoekers zicht op de schermen hebben.

Wanneer mogen camerabeelden bekeken worden?
bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van de locatie
bij vermoeden van overtreding van de huisregels
bij meldingen van diefstal, inbraak, alarm, geweld en overige incidenten.

Wie mogen de camerabeelden bekijken?
Alleen een op de locatie aangewezen persoon. Bij een mogelijk strafbaar incident of overtreding wordt dit getoetst door een tweede persoon, bij voorkeur een bestuurslid. Reddingsbrigade Veluwemeer kan aangifte doen en stelt de beelden, indien gewenst, beschikbaar aan de politie.

Informeren betrokkenen
Het gebruik van cameratoezicht maken we kenbaar, onder meer door middel van stickers en/of borden.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 2 weken, tenzij een incident is vastgelegd. Dan mag Reddingsbrigade Veluwemeer de betreffende beelden bewaren tot het incident is afgehandeld.

Rechten betrokkenen
Op de inzet van cameratoezicht – onder meer op het gebruik, de opslag en verwerking van het beeldmateriaal – is de landelijke privacywetgeving van toepassing.

Betrokkenen hebben het recht om de camerabeelden waar zij zelf op staan:
in te zien
te laten wissen mits er geen sprake is van een incident.

Klachten over het cameratoezicht bij de Reddingsbrigade kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website of bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Contact bij vragen
Voor vragen over het cameratoezicht kan er contact opgenomen worden met de reddingspost.

0320-288456